Adiblar Uz
Search
K
🇺🇿

Lutfiy

HAZRAT ALISHER NAVOIYNING MAVLONO LUTFIY HAQLARIDAGI SO'ZLARIDAN:
Mavlono Lattiy (alayhirrahma) o'z zamonining malik ul-kalomi erdi, forsiy va narkiyda naziri yo'q endi. Ammo turkiyda shuhrati ko'prak erdi va nurk- cha devoni ham mashhurdur (Majolis un-na-
Va Mavlononing Zafarnoma» tarjimasida o'n ming haytdin ortuqroq masnaviysi bor, bayozg'a Formag on uchun, shuhrat tutmadi va lekin forsiy da qasidago'y ustodlardin ko'pining mushkul she'r lariga javob aytibdur va yaxshi aytibdur («Majolis un-nafoise)
MIRZO KENJABEK
Mavlono yigitligida alumi zohiriyni (shariat ilmlarini) takmil qilg'ondin so'ngra Mavlono Shiho- biddin Xiyoboniy (alayhirrahma) qoshida sufiya ta- riqida ham suluk qilg'ondur. Aziz va mutabarrak kishi erdi. Bu faqir (ya'ni, Navoiy) borasida ko'p fotihalar o'qubdur. Umid ulkim, chun darvish kishi erdi, ba'zi mustajob bo'lmish bo'lg'ay.
Mavlononing qabri shahr navohisida - Dehika- nordakim, o'z maskani erdi, andadurur» («Majolis un-nafois).
Haltu barr eru g'angi ni'aming, oning uchun,
Daryoga tegar mavi tun-u sorg'a soro Anvoyi mazohirkim erur husnunigga mirot,
Ismeduru, yo'q Sensiz anga hech muammo
Husn elining og'ridin tushmaydar otingkim, Har zarra erur valdating ishongs goyo".
Ahmad dami Lo ubsips urar chun sifatingda,
Ne haddi bila Lutfiy sano aytasun insho?!?
Biz Odam farzandlarini ablari azia-u mukarram qildik, ularni barr-u bahrda-qu ruqlik va dengizda olanda) ko'tarib qo'ydik, ularga go'zal, pok, halol narsalardan ring bendik va haqiqatan, ularni O'zimiz yaratgan ko'plab narsalardan ustun qildik
Xmas maharat, ya'ni konnib turuvchi turuman narsalar narsalar Se ing bonings kogule, inadi. Ularning hammasi hir ismdan iborandi, kn slaga Sendan boshqa nom beruvchi ace yo Sening mbok, gizal noming hun shining, go'zallik ahlining sidan , chunki har her carra Sening birligingni-yakka yagonaliging o
Mab kesi hak d
Modom, harram Ahmad, ya' janob Muhammad alayhissalom Loub deb aytgan ekanlar, Lutfiy qaysi haddi bilan Senga sano ayub, go'zal varing hay pin Janob Payg'alar alayhissalomki, shunday degan bales y bolsins Lo says iborasi mamton she'riyanda ko'p uch digan moral bondir. Chunki bu so't go'zal hadini shanfidan olingan Lashy san'an slayka, anta kamo nata alo nafsilos, ya'ni (Ey Allohim) Sen Oz Zoning Oring tavsif plganingdek men Seni tavsiflal, go'zal sifatla solah sangga yeta
G'azallar
Tahsil ayyomida Mavlono Shihobuddin Xiyo boniy xizmatiga yetar ekandur va odobi tariqat su lakini andin kasb qilur erkondur. Agarchi shoirliq tariqida ma'ruf va mashhur bo'ldi, ammo darvish- lik tariqini dag'i ilkidin bermadi. Bu faqir borasiga ko'p iltifoti bor erdi va fotihalar o'qur erdi va doim volida mulozamatiga va rizoye xotirig's targ'ib qi lar erdis (Nasoyim ul-muhabbat)
Qachonki g'azasi ko'z qonima qaro qilsa, Xatosiz o'qni urar jonima, xato qilsa
Jafo ko'rab, oning uchun chiqar mening jonim,
Mens xad oturur ul g'amza, gar vafo qilsa
Ko'ngilsiz etti koʻzi, vah, ne bo'ldi,
Tengri uchun, Dudogidin meni bir suv urub, davo qilsa?
Yang ekanda ko'rmadi hech kim oy tuulg'onin,
Chin ne cher posting, yo Rabb, o'sha jabin an
Zung ila che nofadin undi dam ohui Xo'zan,
Gamang ochi oqi nofani o'ydi Chin aro
Al de «Zaraye mehr yo'q anda og'zitek, Quid taham o'ylakim, tushdi gumon yaqin aro
Yuziga sochdin o'gun tegmasun parishonlig".
Ko'ngulni ul tun-u kun necha mubtalo qilsa.
Shakardek og'zi manga qabla" omad xufya,
Nedur so'zi oni(ng), shirin kerak, ado qilsa.
Qachon xirom etsa, gulgun qabo kiyib ul sarv,
Tilar bu g'uncha ko'ngul, kurtani qabo qilsa.
Qayu inoyatiga Lutfiy uzr qo'lsunkim,
Soʻkunji uhdasidin chiqmag'ay, duo qilsa.
Qima havola hair la Lutfiyni o'urur uchun,
Tez qichni elga of, tutmog'i oni qin ano
Ey pari pulak begim, jonlar fido boʻlsun sanga,
Dunyada hun oti bor ekan, bago bo'lsun sanga
Haddi maxduqodindur nani ul husn-u jamol,
Uki yo'qtur rahm erur, bu ham ato bo'lsun sanga
Jymanib hosid tilindin, dast bermas chun salom,
Ko'z uchi birla yiroqtin Marhabob bo'lsun sanga
Chun vafosizlarga bermishlar azalda ko'rkni,
Bu kamoli husn ila qaydin vafo bolsun sanga?!
Br qyo boquang rakoti husn uchun, ey ko'rka boy, Lutfiyimidindin olguncha chao bolsun sanga
* Qubla – bo'sa, oʻpich. (Qibla – ulanadigan tomon, muqaddas Ka)